Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

7233 021f 420
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
6366 c166 420
Reposted frommslexi mslexi viausmiechprosze usmiechprosze
Reposted frombluuu bluuu viausmiechprosze usmiechprosze
5039 e471 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viausmiechprosze usmiechprosze
5835 48bc 420
1221 62af 420

March 06 2017

8848 19b8 420
Reposted fromhomczi homczi viascorpix scorpix
7955 8f70 420
Reposted fromhomczi homczi viaresort resort
4802 f9b6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viagwiazdeczka gwiazdeczka
9616 2d83 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
5292 af74 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiemaproblemu niemaproblemu

February 24 2017

1352 f669 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver vianiemaproblemu niemaproblemu
6378 6ecb 420
Reposted fromunco unco vianiemaproblemu niemaproblemu

February 21 2017

0020 3f2b 420
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl